Rasismin eri muotoja

Augustina Jämsä
Kuvaaja: Augustina Jämsä

Suomen valtion vuonna 1970 ratifioiman YK:n kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen mukaan rotusyrjinnällä tarkoitetaan:

”…kaikkea rotuun, ihonväriin, syntyperään tahi kansalliseen tai etniseen alkuperään perustuvaa erottelua, poissulkemista tai etuoikeutta, jonka tarkoituksena on ihmisoikeuksien ja perusvapauksien tasapuolisen tunnustamisen, nauttimisen tai harjoittamisen mitätöiminen tai rajoittaminen poliittisella, taloudellisella, sosiaalisella, sivistyksellisellä tai jollakin muulla julkisen elämän alalla.”

Linkki määritelmään ja lisätietoa (finlex.fi)

Rasismin vanha määritelmä
- teoria tai ideologia, joka perustuu seuraaviin oletuksiin:
1) on olemassa ihmisrotuja
2) ihmisten fyysiset ja psyykkiset erot ovat perinnöllisiä ja riippuvaisia toisistaan
3) tiettyyn ryhmään kuuluminen määrittää yksilön ominaisuudet
4) on olemassa rotujen hierarkia
5) politiikan täytyy perustua tietoon
> Ilmenemismuotoja: rasististen ryhmien ja yksilöiden lentolehtiset ja lehtikirjoitukset, elokuvat, musiikki (lyriikka), puheet, kirjallisuus jne.

Rasismin uusi määritelmä
- ihmisryhmien (maahanmuuttajien, vähemmistöjen) rodullistaminen (= esittäminen rodun kaltaisina ryhminä). Rodullistaminen tapahtuu kulttuuristen piirteiden, uskonnon, kielen, tapojen jne. perusteella.
- muodostettujen ryhmien aliarvostaminen ja halveksunta
> Ilmenemismuotoja: mm. halveksivat puheet tai kirjoitukset mm. venäläisistä, somaleista, saamelaisista, romaneista tai yleensä maahanmuuttajista tai vähemmistöistä.

Institutionaalinen, rakenteellinen rasismi
- lainsäädännön avulla tuotettu ja toteutettu sekä erilaisten instituutioiden käytäntöihin ja sääntöihin perustuva rasismi.
> Ilmenemismuotoja: sairaaloiden, koulujen, yliopistojen ja muiden oppilaitosten, työnvälitystoimistojen, pankkien ja muiden työpaikkojen jne. käytäntöihin ja sääntöihin perustuva rasismi (esimerkiksi työsyrjintä, syrjintä opinnoissa, tulkkien puute, maahanmuuttajien toistuvat tarkastukset kaduilla, julkisissa paikoissa, asiaton huomion kiinnittäminen vähemmistöjen edustajiin kaupoissa, ravintolaan pääsyn evääminen jne.).

Arkipäivän rasismi
- rasismi arkielämän kohtaamisissa
> Ilmenemismuotoja: tavat, eleet, ilmeet, vitsit, nimittely, vältteleminen, syrjintä (työssä, koulussa jne.), eristäminen yhteisöistä.

Linkki rasismin eri muotoihin ja lisätietoa (terveysportti.fi)

Avun tarinoita