Mitä rasismi on?

Augustina Jämsä
Julkisessa keskustelussa rasismin käsitteellä pelataan poliittista peliä ja eri osapuolet syyttelevät toisiaan rasismista ja syrjinnästä.
Kuvaaja: Augustina Jämsä

Mutta mitä rasismi sitten todella on?

Rasismi käsitteenä tarkoittaa oletetun ihmisryhmän arvottamista esimerkiksi etnisen alkuperän, ihonvärin, kansalaisuuden, kulttuurin, äidinkielen tai uskonnon perusteella alempiarvoiseksi kuin muut ihmisryhmät. Rasismi on siis ihmisryhmän tai sen jäsenen ihmisarvon alentamista. Rasismiin usein kuuluu se, että omaa ryhmää pidetään parempana kuin toisten ryhmiä. Rasismi aiheuttaa eriarvoistumista ja vahingoittaa sen kohteiden lisäksi koko yhteiskuntaa. Rasismia käytetään vallan välineenä.

Rasismia on vaikea vastustaa, jos sitä ei osata tunnistaa ja nimetä. Ongelmana on, ettei rasismia voi määritellä tyhjentävästi ja näkemyserot siitä mitä rasismi on, tekevät keskustelusta vaikeaa. Rasismin tutkijoiden mukaan julkisessa keskustelussa tulisi keskittyä siihen, onko jokin toiminta tai keskustelu epäkunnioittavaa ja ihmisarvoa loukkaavaa ja mikä vaikutus sillä on yksilöihin.

Suomen valtion vuonna 1970 ratifioiman YK:n kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen mukaan rotusyrjinnällä tarkoitetaan:

”…kaikkea rotuun, ihonväriin, syntyperään tahi kansalliseen tai etniseen alkuperään perustuvaa erottelua, poissulkemista tai etuoikeutta, jonka tarkoituksena on ihmisoikeuksien ja perusvapauksien tasapuolisen tunnustamisen, nauttimisen tai harjoittamisen mitätöiminen tai rajoittaminen poliittisella, taloudellisella, sosiaalisella, sivistyksellisellä tai jollakin muulla julkisen elämän alalla.”

Linkki määritelmään ja lisätietoa (finlex.fi)

Rasismi Suomessa

Viharikoksiksi luokitellaan pääsääntöisesti kaikki sellaiset rikosepäilyt, joissa poliisi, uhri tai muu asianosainen epäilee vihamotiivia tai joihin on sisältynyt solvauksia uhrin viiteryhmää kohtaan. Puolet rasististen rikosten uhreiksi joutuneista ei tunne epäiltyä entuudestaan.

Poliisiammattikorkeakoulun tutkimuksen mukaan rasistisille rikoksille alttiimpia ovat etniset vähemmistöt ja ulkonäöltään kantaväestöstä erottuvat maahanmuuttajat, esimerkiksi somalit. Myös maahanmuuttajien lähipiiriin kuuluvat henkilöt ja Suomen kansalliset etniset vähemmistöt, kuten romanit sekä saamelaiset ovat joutuneet rasististen rikoksen uhreiksi. Rikoksen kohteiksi ovat lisäksi joutuneet avoimesti rasismia vastustaneet henkilöt ja tahot.

Oikeusturvakeinot

Rasistinen toiminta on rangaistava teko ja siitä tulee ilmoittaa poliisille. Todellisuudessa vain pieni osa rasismista tulee poliisin tietoon. Tutkimusten mukaan näyttää siltä, että ainoastaan rasistisen toiminnan äärimmäisistä muodoista, jos niistäkään, tehdään ilmoitus poliisille.

Tällä lomakkeella voit jättää poliisille ei kiireellisen tiedon Internetissä havaitsemastasi epäilyttävästä aineistosta esimerkiksi rasismiin, ihmisvihaan tai väkivaltaan liittyvät havainnot. Poliisi on aktiivinen sosiaalisessa mediassa ja tästä löydät listan aktiivisista nettipoliiseista.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun puoleen voi kääntyä, jos on kokenut tai havainnut syrjintää iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvä syyn perusteella.

Asenteet/Tutkimukset

Sisäministeriön tietoraportissa (2014) Syrjintä Suomessa todetaan, että saatavilla olevat asennetutkimukset koskevat pääasiassa maahanmuuttoa ja asenteita eri kansallisuusryhmiä kohtaan.

Viime vuosina maahanmuutosta on keskusteltu kärjekkäästi ja niin kutsuttu maahanmuuttokriittisyys on yleistynyt erityisesti sähköisessä mediassa. Jyrkiäinen, Sievänen, Stenbäck ja Suvilaakso ovat käsitelleet maahanmuuttokriittisyyden ja rasismin yhteyttä teoksessaan Maahanmuuttajista maahan muuttajiin (2011). Heidän mukaansa maahanmuuttokriittisyys lähenee rasistisia asenteita ja vahvistaa rasistista ilmapiiriä, jos keskustelussa keskitytään ainoastaan maahanmuuton ongelmiin ja uhkakuviin, käytetään negatiivisia yleistyksiä ja esitetään epäkunnioittavia kommentteja.

Asennetutkimusten mukaan suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin ja pakolaisiin on ollut osittain sidoksissa maan taloudelliseen tilanteeseen. Viime vuosien kiristynyt suomalainen ja yleiseurooppalainen maahanmuuttokeskustelu voi siis osittain selittyä maailmantalouden heikentyminen.

Being Black in EU, 2019 - Across the EU, people of African descent face widespread and entrenched prejudice and exclusion. Racial discrimination and harassment are commonplace. Experiences with racist violence vary, but reach as high as 14 %. Discriminatory profiling by the police is a common reality. Hurdles to inclusion are multi-faceted, particularly when it comes to looking for jobs and housing.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 10.12.2018 julkaisema raportti Romanien hyvinvointi ja osallisuus nostaa jälleen esille romanien kokemaa syrjintää Suomessa.

PolAmkin raportti vuoden 2017 viharikoksista on luettavissa tästä linkistä.

PolAmkin raportti vuoden 2018 viharikoksista

Uhrien kokemuksia viharikoksista Suomessa vuosina 2014–2018 Raportin yksiselitteisenä tuloksena voidaan pitää sitä, että julkisella keskustelulla ja vallitsevilla asenteilla on merkitystä uhrin toipumisessa.

– Vihatekojen selkeä tuomitseminen helpottaa uhrin tilannetta. Kokemusten vähättelyä, arviointia tai syyllistämistä tulee välttää. Tämä pätee kaikilla tasoilla: niin yhteiskunnallisessa keskustelussa kuin rikoksen silminnäkijöiden, poliisin ja muiden viranomaisten, järjestöjen edustajien sekä läheisten kohdatessa viharikoksen uhrin, sanoo Inka Nokso-Koivisto.

Raportointi on osa oikeusministeriön Against Hate -hanketta, jota rahoittaa EU-komissio. Havaintoja viharikoksista kerättiin suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, venäjäksi, arabiaksi sekä darin tai somalin kielellä.

Victims' Experiences of Hate Crimes in Finland 2014–2018

Oikeusministeriön ’Selvitys vihapuheesta ja häirinnästä ja niiden vaikutuksista eri vähemmistöryhmiin’ (2016).

Lähteet: