Mikä hanke

Eeva Anundi/Ei rasismille! -hanke
Kuvaaja: Eeva Anundi/Ei rasismille! -hanke

Ei rasismille! – hanketta tukee Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla.

Hanke yhdistää eri tahot monipuolistamaan keskustelua rasismista. Ehkäisemme vihapuheen lisääntymistä ja sen juurtumista suomalaisen yhteiskunnan pysyväksi puhekulttuuriksi.

Monivuotisen hankkeen tavoitteina ovat rasisminvastainen kasvatus, valistaminen sekä kansalais- ja vapaaehtoistoiminta.

Tämä sisältää ryhmä- ja yksilötoimintaa sekä rasisminvastaisuutta taiteen, liikunnan, vaikuttamistyön ja erilaisten tempausten muodossa. Tuemme rasismia kohdanneita muun muassa ryhmä- tai vertaistuen keinoin.

Tule mukaan toimintaamme! 

Hankkeen työntekijöiden yhteystiedot.

Kumppanit

Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön palvelu- ja vaikuttajajärjestö. Allianssin tarkoituksena on edistää nuorten kasvua yhteiskunnan vastuullisiksi jäseniksi, osallistumista päätöksentekoon ja kansainväliseen toimintaan.

Liikkukaa ry:n tavoitteena on edistää yhdenvertaisuutta, osallistumista yhteiskuntatoimintaan sekä henkistä ja fyysistä hyvinvointia harrastustoimintaan liittyen. 

Moniheli ry:n tavoitteena on avoin, yhtenäinen ja monikulttuurinen suomalainen yhteiskunta, jossa monikulttuurinen suomalainen kulttuurista, kielellistä ja uskonnollista erilaisuutta ymmärretään, arvostetaan ja tuetaan, ja joka on kattava ja oikeudenmukainen.

Monika-Naiset Liitto ry on sosiaalialalla toimiva monikulttuurinen järjestö, joka kehittää ja tarjoaa erityspalveluja väkivaltaa kokeneille maahanmuuttajataustaisille naisille ja -lapsille, toimii asiantuntijana ja vaikuttajana etniseen yhdenvertaisuuteen ja väkivaltaan liittyvissä kysymyksissä sekä edistää kotoutumista tukemalla maahanmuuttajien kansalaistoimintaa.

Nuorisotutkimusseura ry edistää monitieteistä nuorisotutkimusta Suomessa. Seura harjoittaa tutkimustoimintaa sen yhteydessä toimivan Nuorisotutkimus-verkoston kautta.

Pelastakaa Lapset ry on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton, vuonna 1922 perustettu kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa ja maailmalla.

Pirkanmaan rasisminvastaisen työn tuki ry/RASMUS-Tampereen tarkoituksena on edistää suvaitsevaisen ilmapiirin kehittymistä ja torjua rasististen ilmiöiden leviämistä Pirkanmaan alueella. Toiminta suvaitsevaisuuden edistämiseksi kanavoidaan lähinnä alueellisen Rasismin vastaisen verkoston (RASMUS) tai muiden kolmannen sektorin toimijoiden kautta.

RASMUS ry on valtakunnallinen rasismin ja muukalaispelon vastaisuutta edistävien tahojen ja toimijoiden yhdistys. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää rasismin ja muukalaispelon vastaista toimintaa.

Rauhankasvatusinstituutti on puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, joka pyrkii edistämään kasvatuksen avulla sellaisen kansalaismielipiteen syntymistä, joka mahdollistaa pysyvän ja oikeudenmukaisen rauhantilan syntymisen.

Romano Missio ry:n tehtävänä on toimia kristilliseltä arvopohjalta valtakunnallisena lastensuojelun, sosiaalialan, hengellisen työn sekä koulutusalan palvelujärjestönä romaniväestön keskuudessa. 

SONDIP -Varsinais-Suomen monikulttuuristen yhdistysten liitto ry. on vuonna 2006 perustettu suomalaisen yhteiskunnan monikulttuurisuutta edistävä liitto. Liiton tarkoituksena on edistää monikulttuuriyhdistysten näkyvyyttä ja kuuluvuutta yhteiskunnassa sekä lisätä yhteistyötä ja vuorovaikutusta eri toimijoiden välillä.

Suomen Pakolaisapu on kansainvälisen pakolaistyön asiantuntija, jonka tärkein tehtävä on edistää pakolaisten ja paluumuuttajien perusoikeuksia. Pakolaisapu on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton kehitysyhteistyöjärjestö, joka on YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n yhteistyökumppani Suomessa.

Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry on Suomen suurin nuorisojärjestö ja partioliikkeen kattojärjestö Suomessa. Partiotoiminnan tavoitteena on kasvattaa lapsista ja nuorista itsenäisesti ajattelevia yhteiskunnan jäseniä, jotka tuntevat vastuuta itsestään, lähimmäisistään ja elinympäristöstään. 

Suomen Setlementtiliitto on  sivistys- ja sosiaalista työtä tekevä kansalaisjärjestö sekä setlementtiyhdistysten keskusjärjestö. Kansalaisjärjestönä Setlementtiliiton perustehtävä on edistää hyvää elämää, ihmisoikeuksien ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden toteutumista sekä ihmisten ja yhteisöjen osallisuutta ja osallistumista.

Yhteiset Lapsemme ry on valtakunnallinen lastensuojelujärjestö. Toiminnallaan yhdistys edistää eri tavoin monikulttuuristen lasten hyvinvointia. Toiminnan perusajatus on, että kohtaaminen ja arkinen kanssakäyminen eri kulttuureista tulleiden kanssa lisäävät toisen ihmisen ymmärtämistä.

Miessakit ry pitää huolta miesten elämää tukevien yksilöllisten, yhteisöllisten ja yhteiskunnallisten rakenteiden vahvistamisesta parantaakseen miesten kokonaisvaltaista hyvinvointia. Miessakit ry tekee työtä sellaisen yhteiskunnan puolesta, jossa hyvinvointi vahvistuu miesten ja naisten erityislaaduista kumpuavan, sukupuolten välisen kunnioittavan kumppanuuskulttuurin kautta.

*****

Ei rasismille! – hanketta tukee Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla.