Keskeiset käsitteet

Ennakkoluulo = Kaikilla ihmisillä on jonkinasteisia ennakkoluuloja, joko tiedostettuja tai tiedostamattomia. Ennakkoluulo voi olla perusteeton ja torjuva käsitys, jonka muodostamme mielessämme toisesta ihmisestä tai ryhmästä ihmisiä. Ennakkoluulojen kohteeksi joutuvat yleensä tahot, joita emme kunnolla tunne. Ennakkoluulot voivat ilmetä sekä mielipiteiden että tunteen tasolla.

Etnisyys = Jokaisen ihmisen kantama piirre, johon vaikuttavat muun muassa syntyperä, kieli, nimi, sukulaisuus, asuinalue, tapakulttuuri, taloudelliset siteet, uskonto ja taide. Mikään näistä piirteistä ei yksinään luo etnisyyttä. Merkittäväksi nousee ryhmän jäsenten itsensä kokema, subjektiivinen etninen identiteetti.

Kiintiöpakolainen= Kiintiöpakolainen on henkilö, jolla on YK:n pakolaisasiain päävaltuutetun (UNHCR) myöntämä pakolaisen asema ja hän saapuu maahan valtion määrittelemän pakolaiskiintiön puitteissa. Suomen valtio määrittää pakolaiskiintiön vuosittain. Vuonna 2012 Suomen pakolaiskiintiö on 750. Kiintiöpakolaiset tulevat usein pakolaisleireiltä.

Kotoutuminen, kotouttaminen = Kotoutumisella ja integroitumisella tarkoitetaan samaa asiaa eli maahanmuuttajan yksilöllistä kehitystä, jonka tavoitteena on hänen osallistumisensa työelämään ja yhteiskunnan toimintaan samalla omaa kieltään ja kulttuuriaan säilyttäen. Sen sijaan kotouttamisella viitataan viranomaisten järjestämiin kotoutumista edistäviin ja tukeviin toimenpiteisiin, voimavaroihin ja palveluihin. Maahanmuuttajien kotoutumista koskeva laki on ollut voimassa vuodesta 1999 lähtien. Työttömänä työnhakijana oleva maahanmuuttaja on kolmen vuoden ajan maahantulostaan työvoimatoimiston kotouttamispalvelujen piirissä. Maahanmuuttajalle laaditaan kotouttamissuunnitelma, jonka tavoite on vahvistaa hänen kielitaitoaan, osaamistaan ja työelämävalmiuksiaan.

Ksenofobia = Ksenofobia tarkoittaa muukalaisvihamielisyyttä tai -pelkoa. Muukalaispelko on kielteinen, aste-eroltaan vaihteleva tunne muualta tulevia tai muuta etnistä ryhmää edustavia ihmisiä kohtaan.

Maahanmuuttaja, maahanmuuttajataustainen henkilö (eng. immigrant)= Maahanmuuttajia ovat ihmiset, jotka asettuvat asumaan esimerkiksi Suomeen vuodeksi tai pidemmäksi ajaksi. Maahanmuuttajia ovat siis kaikki ulkomailta muuttajat, niin pakolaiset kuin EU:n kansalaisetkin. Käsitettä käytetään usein kuvaamaan kaikkia maahan muuttaneita henkilöitä kuten pakolaisia, turvapaikanhakijoita, siirtolaisia ja paluumuuttajia.

Monikulttuurisuus = Eri kulttuurisia ja kielellisiä taustoja edustavien ryhmien tasa-arvoinen rinnakkaiselo. Viime aikoina ovat yleistyneet myös käsitteet monimuotoisuus ja moniarvoisuus, jotka viittaavat ihmisten erilaisuuden huomioimiseen laajemmin. Monikulttuurisuus- ja moniarvoisuusajattelun lähtökohta on, että vaikka ihmiset ovat erilaisia, he ovat yhdenvertaisia suhteessa toisiinsa.

Pakolainen= Henkilö, jolle on myönnetty kansainvälistä suojelua kotimaansa ulkopuolella. Hän on paennut kotimaastaan ihmisoikeusrikkomuksia, sotaa ja levottomuuksia. Hän on joutunut jättämään kotimaansa, koska hänellä on perusteltu syy pelätä joutuvansa vainotuksi. Pakolaista vainotaan hänen alkuperänsä, kansallisuutensa, uskontonsa, yhteiskunnalliseen ryhmänsä tai poliittisen mielipiteensä perusteella. Ulkomaalaislaissa pakolaisella tarkoitetaan ainoastaan niitä, jotka ovat saaneet Geneven pakolaissopimuksessa määritellyn turvapaikan eli pakolaisen statuksen. Yleiskielessä pakolaisella viitataan usein kaikkiin niihin, joilla on suojeluperusteinen oleskelulupa.

Paluumuuttaja = Ulkomailta Suomeen muuttava ulkosuomalainen, joka on asunut pitemmän tai lyhyemmän ajanjakson Suomen rajojen ulkopuolella ja palaa takaisin Suomeen. Suomessa paluumuuttaja -käsitettä käytetään entisistä ja nykyisistä Suomen kansalaisista sekä entisen Neuvostoliiton alueelta peräisin olevista henkilöistä eli inkerinsuomalaisista, joilla on suomalainen syntyperä.

Paperiton = Henkilö, jolla ei ole viralliseen maassa oleskelun statukseen vaadittavia asiakirjoja. Paperittomia ihmisiä arvellaan Euroopassa olevan 3-8 miljoonaa. Huomionarvoista on, että usein kuulee puhuttavan laittomista siirtolaisista. On tärkeää muistuttaa sanojen merkityksestä ihmisten mielikuviin ja todeta, että ihminen ei ole koskaan laiton, vain teot tai toiminta voi olla laitonta.

Rasismi: 'Vanha määritelmä'

- teoria tai ideologia, joka perustuu seuraaviin oletuksiin:
1) on olemassa ihmisrotuja
2) ihmisten fyysiset ja psyykkiset erot ovat perinnöllisiä ja riippuvaisia toisistaan
3) tiettyyn ryhmään kuuluminen määrittää yksilön ominaisuudet
4) on olemassa rotujen hierarkia
5) politiikan täytyy perustua tietoon
> Ilmenemismuotoja: rasististen ryhmien ja yksilöiden lentolehtiset ja lehtikirjoitukset, elokuvat, musiikki (lyriikka), puheet, kirjallisuus jne.

Rasismin uusi, nykyinen määritelmä
- ihmisryhmien (maahanmuuttajien, vähemmistöjen) rodullistaminen (= esittäminen rodun kaltaisina ryhminä). Rodullistaminen tapahtuu kulttuuristen piirteiden, uskonnon, kielen, tapojen jne. perusteella.
- muodostettujen ryhmien aliarvostaminen ja halveksunta
> Ilmenemismuotoja: mm. halveksivat puheet tai kirjoitukset mm. venäläisistä, somaleista, saamelaisista, romaneista tai yleensä maahanmuuttajista tai vähemmistöistä.

Siirtolainen = Henkilö, joka lähtee tai pakenee kotipaikaltaan lähteäkseen uusiin paikkoihin – yleensä ulkomaille – etsimään mahdollisuuksia tai turvallisempia tai parempia tulevaisuudennäkymiä. Muuttaminen voi olla vapaaehtoista tai vastentahtoista, mutta yleensä se on yhdistelmä joka pitää sisällään valintoja ja rajoitteita. (Punaisen Ristin ja Puolikuun liiton käyttämä käsite)

Syrjintä = Tilanteet ja prosessit, joissa henkilö joutuu tai asetetaan muita huonompaan asemaan esimerkiksi etnisen alkuperänsä, sukupuolensa, ikänsä, uskontonsa, vammansa, seksuaalisen suuntautumisensa tai sukupuoli-identiteettinsä vuoksi. Syrjintä ei perustu siihen millaisia ihmiset todella ovat, vaan siihen, mitä mielikuvia ja ennakko-oletuksia heihin liitetään. Syrjinnässä on kyse poissulkemisesta, ja siihen liittyy viesti syrjityn erilaisuudesta ja huonompiarvoisuudesta.

Turvapaikanhakija = Turvapaikanhakija on henkilö, joka hakee turvaa vieraasta valtiosta. Vain pienelle osalle turvapaikanhakijoista myönnetään YK:n pakolaissopimuksen mukainen pakolaisstatus, joka perustuu henkilökohtaiseen vainoon. Sen sijaan turvapaikanhakija voin saada oleskeluluvan suojeluntarpeen perusteella (esim. epäinhimillisen kohtelun uhka kotimaassa) tai humanitaarisin perustein (esim. kotiinpaluu mahdoton aseellisen selkkauksen tai ympäristökatastrofin takia).

Vastaanottokeskus = Vastaanottokeskukset ovat majoituksen, perustoimeentulon ja -palvelut tarjoavia laitoksia, joissa asuminen on turvapaikanhakijalle maksutonta, mikäli hänellä ei ole tuloja tai omia varoja.

Yhdenvertaisuus = Ihmisten tasaveroista kohtelua kansalaisuudesta, etnisestä alkuperästä, seksuaalisesta suuntautumisesta, iästä, sukupuolesta, vammasta tai muista henkilöön liittyvistä piirteistä huolimatta. Yksinkertaisimmillaan yhdenvertaisuus on erilaisuuden hyväksymistä ja toisen ihmisen kunnioittamista sellaisena kuin hän on.

Suomen valtion vuonna 1970 ratifioiman YK:n kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen mukaan rotusyrjinnällä tarkoitetaan:

”…kaikkea rotuun, ihonväriin, syntyperään tahi kansalliseen tai etniseen alkuperään perustuvaa erottelua, poissulkemista tai etuoikeutta, jonka tarkoituksena on ihmisoikeuksien ja perusvapauksien tasapuolisen tunnustamisen, nauttimisen tai harjoittamisen mitätöiminen tai rajoittaminen poliittisella, taloudellisella, sosiaalisella, sivistyksellisellä tai jollakin muulla julkisen elämän alalla.”

Linkki määritelmään ja lisätietoa (finlex.fi)

Fem-R yhdistyksen kokoama sanastoTähän sanastoon on koottu yhteen feminismiin ja antirasismiin liittyviä sanoja ja käsitteitä (Fem-R yhdistys - Feministinen ja anti-rasistinen kansalaisjärjestö, joka toimii rodullistettujen ehdoilla.)

 

Lähteet:

  • Linjaus Punaisen Ristin ja Puolikuun liiton roolista ja tehtävistä kansainvälisessä muuttoliikkeessä
  • Suomen Pakolaisapu
  • Pakolaisneuvonta ry
  • Etninen tasa-arvo työelämässä
  • Finlex.fi