Ei rasismille! - hankkeen matka

Eeva Anundi/Ei rasismille! -hanke
Kuvaaja: Eeva Anundi/Ei rasismille! -hanke

Hanke on päättynyt!

MITÄ MEILLÄ ON EI RASISMILLE! - HANKKEEN PÄÄTTYESSÄ?

Meillä on takanamme puolikas vuosikymmen yhtäjaksoisesti tehtyä hyvin resursoitua valtakunnallista rasisminvastaista työtä.

Meillä on tuhansia tunteja erilaisia toimintoja takanamme: työpajoja, luentoja, koulutuksia, keskusteluja, kampanjointia, blogi- ja uutisjuttuja, suunnittelua, kehittämistä, yhteistyötä, vaikuttamistyötä ja ennen kaikkea rohkeutta, taitoa ja halua tehdä tätä työtä järjestönä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Rasisminvastainen toiminta ja reagointi kansalaisyhteiskunnassa ovat lisääntyneet huomattavasti. Järjestöillä, mutta myös yksittäisillä kansalaisilla on erilaisia keinoja ja kanavia nostaa rasismikysymyksiä julkiseen keskusteluun, tehdä näkyvää ja merkityksellistä vaikuttamistyötä.

Järjestöt ovat kitkeneet rasistisia ja syrjiviä ilmiöitä omasta toiminnastaan.  Rasistiseen käytökseen ja vihapuheeseen on nollatoleranssi ja sitä tukeva ohjeistus on tuotettu kaikkien käyttöön. Rasismin tunnistamiseen ja puuttumiseen on luotu kaksikielistä materiaalia, jota on levitetty laajasti kaikkialle Suomessa.

Järjestöjen keskinäinen yhteistyö rasisminvastaisessa työssä on kehittynyt ja siihen on luotu pysyvät yhteistyörakenteet sekä verkostot, joiden puitteissa jatkuu menetelmien ja toimintojen kehittäminen sekä kokemusten vaihto.

Vapaaehtoiset ovat innostuneita rasisminvastaisesta toiminnasta. Heillä on käytössään monikäyttöisiä työkaluja, jotka tarjoavat hyvän alustan toiminnalle. Järjestöjen tuki on vapaaehtoisten käytettävissä ja heidät perehdytetään toimintaan asiantuntevasti ja arvostavasti.

Kiitos kaikille, jotka mahdollistivat tämän matkan kokemuksineen, haasteineen ja mahdollisuuksineen!

Helsingissä 13.4.2018

Janette Grönfors

EI RASISMILLE! - HANKKEEN MATKA 2013 - 2017

Raha-automaattiyhdistyksen (1/2017 lähtien STEA Veikkaus tuotoin) rahoittama monivuotinen valtakunnallinen Ei rasismille! -kumppanuushanke käynnistyi maaliskuussa 2013 kun koordinaattori palkattiin hankkeen ohjaimiin. Kesällä 2013 rekrytoitiin vapaaehtoistoiminnan ja viestinnän suunnittelijat. Hankkeen ensimmäinen vuosi mentiin kolmella työntekijällä. Matka alkoi.

Monivuotisen hankkeen tavoitteina olivat rasisminvastainen valistus- ja vaikuttamistyö sekä kansalais- ja vapaaehtoistoiminta. Toiminta sisälsi ryhmä- ja yksiklötoimintaa sekä rasisminvastaisuutta taiteen, liikunnan, vaikuttamistyön ja erilaisten tampausten ja kampanjoiden muodossa. Tuimme myös rasismia kohdanneita ja tarjosimme neuvonta - ja ohjauspalvelua heille. Hanke sijoittui Punaisen Ristin keskustoimistoon, Vapaaehtois- ja nuorisoyksikköön Helsinkiin.

Vuonna 2014 palkattiin hankkeelle vertaistukitoimintojen suunnittelija (sijoitettuna kumppanijärjestöön Liikkukaa – Sports for All ry) sekä osa-aikainen projektisihteeri (nimike myöhemmin suunnittelija). Ei rasismille! -hanketiimi oli nyt kokonainen, viisi työntekijää.

Punaisessa Ristissä aloitettiin kumppanijärjestöjen kanssa Ei rasismille! -hankkeen työpajat jo vuonna 2012. Kumppanijärjestöistä osa oli mukana luomassa sisältöä jo hankesuunnitelmaan ja he tekivät myös aiesopimuksen Punaisen Ristin kanssa hankehakemukseen liitettäväksi. Aiesopimuksen tehneiden järjestöjen lopulliseksi lukumääräksi tuli 16.

Kumppanijärjestöjen edustajista muodostui myös hankkeen ohjausryhmä, jossa oli kahden ensimmäisen vuoden aikana 12–16 jäsentä ja sen jälkeen 6–8 jäsentä. Ohjausryhmä kokoontui vuosittain 3–6/kertaa. Tämän lisäksi kumppanijärjestöt tapasivat yhteisten asioiden äärellä vuosittain 1–2 kertaa Kumppanifoorumissa sekä kampanjan ja tapahtumien merkeissä.

 

KEVÄÄLLÄ 2018 koordinoimme vielä onnistuneesti rasisminvastaisen viikon kampanjan #olenkanssasi #jagärmeddig

 

SIVUN ALAREUNASTA LÖYDÄT TARKEMMIN HANKKEEN VUOSIEN TOIMINNOISTA!

Kumppanit 2013-2017

Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön palvelu- ja vaikuttajajärjestö. Allianssin tarkoituksena on edistää nuorten kasvua yhteiskunnan vastuullisiksi jäseniksi, osallistumista päätöksentekoon ja kansainväliseen toimintaan.

Liikkukaa ry:n tavoitteena on edistää yhdenvertaisuutta, osallistumista yhteiskuntatoimintaan sekä henkistä ja fyysistä hyvinvointia harrastustoimintaan liittyen. 

Moniheli ry:n tavoitteena on avoin, yhtenäinen ja monikulttuurinen suomalainen yhteiskunta, jossa monikulttuurinen suomalainen kulttuurista, kielellistä ja uskonnollista erilaisuutta ymmärretään, arvostetaan ja tuetaan, ja joka on kattava ja oikeudenmukainen.

Monika-Naiset Liitto ry on sosiaalialalla toimiva monikulttuurinen järjestö, joka kehittää ja tarjoaa erityspalveluja väkivaltaa kokeneille maahanmuuttajataustaisille naisille ja -lapsille, toimii asiantuntijana ja vaikuttajana etniseen yhdenvertaisuuteen ja väkivaltaan liittyvissä kysymyksissä sekä edistää kotoutumista tukemalla maahanmuuttajien kansalaistoimintaa.

Nuorisotutkimusseura ry edistää monitieteistä nuorisotutkimusta Suomessa. Seura harjoittaa tutkimustoimintaa sen yhteydessä toimivan Nuorisotutkimus-verkoston kautta.

Pelastakaa Lapset ry on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton, vuonna 1922 perustettu kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa ja maailmalla.

Pirkanmaan rasisminvastaisen työn tuki ry/RASMUS-Tampereen tarkoituksena on edistää suvaitsevaisen ilmapiirin kehittymistä ja torjua rasististen ilmiöiden leviämistä Pirkanmaan alueella. Toiminta suvaitsevaisuuden edistämiseksi kanavoidaan lähinnä alueellisen Rasismin vastaisen verkoston (RASMUS) tai muiden kolmannen sektorin toimijoiden kautta.

RASMUS ry on valtakunnallinen rasismin ja muukalaispelon vastaisuutta edistävien tahojen ja toimijoiden yhdistys. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää rasismin ja muukalaispelon vastaista toimintaa.

Rauhankasvatusinstituutti on puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, joka pyrkii edistämään kasvatuksen avulla sellaisen kansalaismielipiteen syntymistä, joka mahdollistaa pysyvän ja oikeudenmukaisen rauhantilan syntymisen.

Romano Missio ry:n tehtävänä on toimia kristilliseltä arvopohjalta valtakunnallisena lastensuojelun, sosiaalialan, hengellisen työn sekä koulutusalan palvelujärjestönä romaniväestön keskuudessa. 

SONDIP -Varsinais-Suomen monikulttuuristen yhdistysten liitto ry. on vuonna 2006 perustettu suomalaisen yhteiskunnan monikulttuurisuutta edistävä liitto. Liiton tarkoituksena on edistää monikulttuuriyhdistysten näkyvyyttä ja kuuluvuutta yhteiskunnassa sekä lisätä yhteistyötä ja vuorovaikutusta eri toimijoiden välillä.

Suomen Pakolaisapu on kansainvälisen pakolaistyön asiantuntija, jonka tärkein tehtävä on edistää pakolaisten ja paluumuuttajien perusoikeuksia. Pakolaisapu on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton kehitysyhteistyöjärjestö, joka on YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n yhteistyökumppani Suomessa.

Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry on Suomen suurin nuorisojärjestö ja partioliikkeen kattojärjestö Suomessa. Partiotoiminnan tavoitteena on kasvattaa lapsista ja nuorista itsenäisesti ajattelevia yhteiskunnan jäseniä, jotka tuntevat vastuuta itsestään, lähimmäisistään ja elinympäristöstään. 

Suomen Setlementtiliitto on  sivistys- ja sosiaalista työtä tekevä kansalaisjärjestö sekä setlementtiyhdistysten keskusjärjestö. Kansalaisjärjestönä Setlementtiliiton perustehtävä on edistää hyvää elämää, ihmisoikeuksien ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden toteutumista sekä ihmisten ja yhteisöjen osallisuutta ja osallistumista.

Yhteiset Lapsemme ry on valtakunnallinen lastensuojelujärjestö. Toiminnallaan yhdistys edistää eri tavoin monikulttuuristen lasten hyvinvointia. Toiminnan perusajatus on, että kohtaaminen ja arkinen kanssakäyminen eri kulttuureista tulleiden kanssa lisäävät toisen ihmisen ymmärtämistä.

Miessakit ry pitää huolta miesten elämää tukevien yksilöllisten, yhteisöllisten ja yhteiskunnallisten rakenteiden vahvistamisesta parantaakseen miesten kokonaisvaltaista hyvinvointia. Miessakit ry tekee työtä sellaisen yhteiskunnan puolesta, jossa hyvinvointi vahvistuu miesten ja naisten erityislaaduista kumpuavan, sukupuolten välisen kunnioittavan kumppanuuskulttuurin kautta.

*****